Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: J. Kármána 2, 984 01 Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999

 

 

1. Členské poplatky

 

Členský poplatok na kalendárny rok

 • deti do 15 rokov: 1,00 €
 • študenti od 15 do 25 rokov: 2,00 €
 • dôchodcovia nad 62 rokov: 2,00 €
 • zdravotne ťažko postihnutí: 2,00 €
 • dospelí: 4,00 €
 • právnické osoby: 8,00 €

 

Jednorazový poplatok pre nečlena: 1,00 €

(poskytnutie prezenčnej výpožičky, kopírovanie, jednorazové použitie internetu)

 

2. Manipulačné poplatky

 

Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu: 1,00 €

 

3. Strata dokumentu

 

Detská literatúra

 • krásna: 1 až 3 násobok ceny dokumentu + 2,00 €
 • odborná: 2 až 5 násobok ceny dokumentu + 2,50 €

 

Literatúra pre dospelých

 • beletria: 1 až 3 násobok ceny dokumentu + 2,50 €
 • odborná: 2 až 5 násobok ceny dokumentu + 5,00 €
 • periodiká: cena dokumentu + 1,00 €

4. Nedodržanie výpožičnej lehoty

 

Poplatok za oneskorené vrátenie

Periodiká (bez písomného upomínania)

 • za každý dokument a začatý týždeň: 0,20 €
 • za každé číslo a začatý týždeň: 0,50 €

 

Knihy a dokumenty (bez písomného upomínania)

 • za každý dokument: 0,50 €

 

Knihy a dokumenty (s písomným upomínaním)

 • 1. upomienka: 1,00 €
 • 2. upomienka: 2,00 €
 • 3. upomienka: 4,00 €
 • 4. upomienka: 6,00 €
 • 5. upomienka: 8,00 €

Používateľ je povinný zaplatiť poplatok za upomienku aj v prípade, ak mu ešte nebola doručená.

 

Prekročenie 3 - mesačnej výpožičnej doby na oddelení beletrie a oddelení pre deti a 6 - mesačnej výpožičnej doby každého knižného titulu

 • za každú knihu a mesiac: 0,20 €

 

Nedodržanie určenej skrátenej výpožičnej lehoty (bod 5.12)

 • za každú začatú výpožičnú dobu a titul: 0,20 €

 

Poškodenie čiarového kódu 

 • za každý poškodený kus: 2,00 € 

 

Nedodržanie určenej skrátenej výpožičnej lehoty (bod 5.12)

 • za každý rezervovaný kus: 0,50 €

 

5. Reprografické služby

 

Kopírovanie dokumentov z fondu knižnice formát A5

 • jednostranne (svetlá): 0,10 €
 • obojstranne (svetlá): 0,20 €
 • jednostranne (tmavá): 0,20 €
 • obojstranne (tmavá): 0,30 €

 

Kopírovanie dokumentov z fondu knižnice formát A4

 • jednostranne (svetlá): 0,20 €
 • obojstranne (svetlá): 0,30 €
 • jednostranne (tmavá): 0,30 €
 • obojstranne (tmavá): 0,40 €

 

Kopírovanie dokumentov z fondu knižnice formát A3

 • jednostranne (svetlá): 0,30 €
 • obojstranne (svetlá): 0,40 €
 • jednostranne (tmavá): 0,40 €
 • obojstranne (tmavá): 0,60 €

 

Skenovanie dokumentov z fondu knižnice: 0,20 €

6. Internetové služby

 

Pre členov knižnice je prístup poskytovaný bezplatne ako súčasť členstva

 • poplatok pre členov za nadčas (bod 9.6): 1,00 €
 • jednorazový denný poplatok pre nečlenov: 1,00 €

 

Tlač

 • jednostranne (A4) 0,20 €
 • obojstranne (A4) 0,30 €

 

7. Rešeršné služby

 

Poplatok za vypracovanie rešerše je platený vopred, doba trvania je 2 týždne

 • vypracovanie rešerše: 3,00 €

 

8. Iné služby

 

Písomné, faktografické a referenčné informácie

 • jednotlivo za kus, prípadne aj podľa rozsahu strán 1,00 €

 

9. MVS

 

Poplatok je suma účtovaná inštitúciou vybavujúcou požiadavku a jednotková cena za každý zaslaný dokument

 • poplatok za každý dokument: 3,00 €
 • poplatok za každý článok, rešerš: 0,50 €

 

10. MMVS

 

Poplatok je suma účtovaná inštitúciou vybavujúcou požiadavku a jednotková cena za každý zaslaný dokument

 • poplatok za každý dokument: 3,00 €

 

V prípade nedodržania výpožičnej lehoty vypožičaných kníh cestou MVS a MMVS je poplatkom suma, ktorú žiada knižnica, z ktorej je dokument požičaný, plus

 • 1. upomienka (deň po uplynutí výpožičnej doby): 1,00 €
 • 2. upomienka (2 dni po uplynutí výpožičnej doby): 2,00 €
 • 3. upomienka (5 dní po uplynutí výpožičnej doby): 3,50 €

 

 

 

V Lučenci, 01.04.2016

 

PhDr. Mgr. Daša Filčíková

riaditeľka Novohradskej knižnice