Vytlačiť

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK.

 

Čl. III - Zodpovedná osoba

 

1. V BBSK a v OvZP BBSK plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice hlavný kontrolór prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra BBSK (ďalej len „ÚHK BBSK“) zriadeného podľa osobitného predpisu), ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloha hlavného kontrolóra BBSK.

2. Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.

3. Hlavný kontrolór môže poveriť plnením niektorých úloh vyplývajúcich zo zákona a z tejto smernice zamestnancov ÚHK BBSK.